Política de Qualitat

TYBSA té com a principal mercat Espanya i treballem amb clients principalment del sector automoció, alimentació i mobiliari. L'activitat que TYBSA considera conformes a la qualitat exigida segons la Norma Internacional ISO 9001 és:

    PRODUCCIÓ DE PECES EN FOSA D'ALUMINI PER GRAVETAT I MECANITZATS

La declaració de Política recull com a línies mestres:

01.

Compromís a complir les exigències legals i reglamentàries, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients.

02.

A partir de línies estratègiques definides en l'anàlisi de context realitzat, s'han definit els objectius de l'empresa els quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.

03.

Les línies estratègiques se centren en l'augment del negoci en mecanització i proveir d'un servei integral al client.

04.

Implantar els indicadors de Qualitat, així com realitzar un seguiment del nivell de progrés d'aquests, de manera que ens permeti conèixer i assegurar el producte i el nivell de qualitat desitjat pel nostre client.

05.

Vetllar perquè les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l'avaluació dels riscos que poden produir-se en els processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduint els avaluats.

06.

Desenvolupar els programes de formació contínua tendents a la millor qualificació dels nostres treballadors, implicant així a tot el personal en la consecució de tots els objectius establerts en el present document.

07.

Compromís per a la millora contínua del sistema de gestió implantat en l'empresa.

08.

Fomentar i aconseguir un ambient motivador de tots els membres de l'empresa.


La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a la disposició dels seus clients, tots els seus empleats, proveïdors i per a la resta de parts interessades.

La Política es manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions de l'entorn i la informació rebuda. En aquest sentit la direcció proporciona i proporcionarà tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per a aconseguir els objectius i metes que s'estableixin programada i periòdicament.

Direcció
Data: 19/07/2019
Edició 5

Rebi les últimes actualitzacions de TYBSA